Parafia

Regulamin cmentarza parafii Gułtowy

Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 póz. 284), stanowi się, co następuje:

 1. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza
  oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii parafialnej parafii p.w. św. Kazimierza, znajdującej się w Gułtowach przy ul. Pałacowa 9.
  tel. 61 101 56 39
 2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać
  na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.
 3. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • picia alkoholu i przebywania stanie nietrzeźwym,
  • palenia wyrobów tytoniowych,
  • jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery, hulajnogi),
  • wprowadzania zwierząt,
  • samowolnego ustawiania ławek, tzw. „ambonek”, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów; podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek posadzonych drzew, krzewów itp.,
  • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
  • samowolnego wykonywania prac budowlanych (np. układania kostki brukowej),
  • niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarza,
  • samowolnego przycinania drzew,
  • wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 4. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.
 5. Parafia podaje osobie, której udostępniono miejsce pod grób wymiary tego grobu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz.U. 2008. 48. 284).
 6. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.
 7. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe
  na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz
  za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.
 8. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie
  o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.
 9. Pochówek w istniejących grobach.
  • Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną opłatę.
  • Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca Cmentarza Parafii ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
  • Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu
   i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok
   w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca Cmentarza Parafii
   nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu.
 10. Likwidacja grobu.
  • Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu
   po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
  • Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
 11. Należy uzyskać zgodę Parafii w celu dokonania następujących czynności na cmentarzu:
  • przeprowadzenia pogrzebu,
  • wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
  • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów/ogrodzeń,
  • umieszczania reklam,
  • gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • utwardzania gruntu wokół miejsc grzebalnych,
  • ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.
 12. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych
  na terenie cmentarza zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 13. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 15 marca 2021r.